Regulamin sklepu

Shape Image One

Regulamin

 

 1. Postanowienia wstępne
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu znajdującej się pod adresem https://www.annawojtera.com/ oraz świadczenia usług przez Annę Wojtera prowadzącą firmę pod nazwą Anna Wojtera Wojterka z siedzibą w Rzeszowie w zakresie treningów grupowych i indywidualnych ułatwiających życie kobietom w ciąży i po porodzie.
 3. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Sprzedawcy oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych.
 4. Regulamin stanowi integralną część oferty, dlatego Klient zobowiązany jest zapoznać się z warunkami określonymi w Regulaminie przed zawarciem Umowy.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, którego treść może zostać utrwalona przez Klienta lub Użytkownika w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. W ramach korzystania z Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
 7. rozsyłania i umieszczania spamu,
 8. dostarczania przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Serwisie
 9. Klient zobowiązany jest do:
 10. korzystania w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,
 11. korzystania w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 12. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 13. W przypadku reklamacji, złożonego zamówienia oraz informacji dotyczących oferowanych usług należy kontaktować się ze Sprzedawcą na:
 14. adres mailowy: kontakt@annawojtera.com lub
 15. adres do korespondencji: Rzeszów 35-505, ul. Brzozowska, nr 3 lok. 19.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Biblioteka – podstrona, na której udostępniane są nagrania treningów online dostępne po wpisaniu hasła udostępnionego przez Sprzedawcę.
 2. Dni robocze – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient, Kupujący –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 4. Karnet – prawo do korzystania przez Klienta z usługi Treningu indywidualnego lub grupowego, zamówionej i opłaconej zgodnie z Regulaminem i cennikiem udostępnionym przed zawarciem Umowy. Jeden karnet to 4 zajęcia treningowe i jest ważny 5 tygodni od dnia zakupu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną na rzecz osób, które uzupełniły formularz zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu na Newsletter oraz potwierdziły swój zapis.
 7. Okres subskrypcyjny – okres obejmujący jeden miesiąc, przez który Klient ma dostęp do treningów zgodnie z wykupioną ofertą (trening grupowy lub indywidualny).
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w CEIDG.
 10. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.annawojtera.com/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, której Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych treści i usług cyfrowych.
 11. Sprzedawca, Trener Anna Wojtera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Wojtera Wojterka z siedzibą w Rzeszowie (35-103 Rzeszów) ul. Strzelnicza, nr 12E lok. 2, NIP: 8133314345, REGON: 180863394 e-mail:  kontakt@annawojtera.com
 12. Trening – usługa oferowana przez Trenera w formie zajęć grupowych lub indywidualnych online prowadzonych za pośrednictwem platformy Zoom/Google Meet, polegająca na zapewnieniu Klientowi możliwości skorzystania z treningu personalnego w ramach wykupionej oferty, obejmującej swoim zakresem:
 13. Pilates dla kobiet w ciąży,
 14. Pilates dla kobiet po porodzie.
 15. Umowa – umowa zawarta na odległość, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową, a Klient zobowiązuje się zapłacić cenę lub dostarczyć dane osobowe, chyba że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu: dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie wolnej i otwartej licencji, lub wykonania obowiązku ustawowego.
 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, w tym poprzez formularz kontaktu, newsletter.
 17. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, która korzysta z Usług elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu.

 

III. Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób nie zakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz innych Klientów.
 2. Dla skorzystania z Serwisu niezbędny jest:
 3. dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa,
 4. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 5. zainstalowany komunikator Zoom / Google Meet lub inny komunikator wskazany w ofercie (możliwie najnowsza wersja),
 6. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
 7. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 2. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony, w przypadku:
 3. dostępu do Serwisu – z chwila wyświetlenia Serwisu w oknie przeglądarki,
 4. korzystania z funkcjonalności Serwisu – z chwilą skorzystania z danej usługi, jak złożenie Zamówienia poprzez formularz kontaktu,
 5. usługi Newsletter – z chwilą zapisu na listę subskrybentów prowadzoną przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku Klientów będących konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, gdy doszło do istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności, gdy Klient korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje treści i usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne, w tym w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 8. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 9. W przypadku zastrzeżeń co do działania Serwisu Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy. Wówczas reklamacja powinna zawierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
 10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia. Rozpatrzenie reklamacji zostaje przesłane na adres mailowy składającego reklamację.

 

 1. Treści i usługi cyfrowe
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści i usług cyfrowych, do których dostęp możliwy jest po ich opłaceniu.
 3. Sprzedawca zapewnia zajęcia treningowe grupowe i indywidulane online odbywające się raz w tygodniu, chyba że na stronie oferty wskazano inaczej.
 4. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy w dni robocze.
 5. Każda jednostka treningowa trwa 1 godzinę zegarową (60 minut). Zajęcia rozpoczynają się w dniu i o godzinie wskazanej w ofercie.
 6. Sprzedawca zawiera z Klientem umowę zawartą na odległość za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na stronie, maila, bądź komunikatora Messenger na przeprowadzenie Treningu. Przed zawarciem Umowy Klientowi zostaje udostępniony niniejszy Regulamin.
 7. W przypadku zmiany cen poszczególnych Karnetów, Klient związany jest zawsze ceną jaka obowiązywała za dany Karnet w dniu zawarcia przez niego Umowy.

 

 1. Warunki zawierania umów o dostarczenie treści lub usług cyfrowej
 2. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 4. Umowy zawierane są w języku polskim w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 5. W celu dokonania zakupu Klient wypełnia formularz znajdujący się na stronie. W odpowiedzi Sprzedawca przesyła wszystkie niezbędne informacje, w tym dotyczące rodzaju treningu, ceny Karnetu i czasu trwania treningu oraz zasad przetwarzania danych w związku z realizacją Umowy.
 6. Dostęp do nagrań znajdujących się w Bibliotece, następuje zaraz po opłaceniu kwoty wynikającej z cennika udostępnionego przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy. Dostęp do Treningów na żywo udostępniane będą zgodnie z harmonogramem treningów.
 7. Opłata za trening zgodnie z cennikiem jest dokonywana z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen.
 9. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z Umową przez oznaczony w Umowie czas ich dostarczania.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest faktura w wersji elektronicznej.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 12. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
 13. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 

VII. Trening indywidualny

 1. W celu dokonania zakupu treningu indywidualnego Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktu.
 2. W odpowiedzi Sprzedawca umawia się na wstępną konsultację. Koszt konsultacji to 90 zł jeżeli nie zostało podane inaczej na stronie Serwisu. W przypadku zakupu Karnetu wstępna konsultacja jest w cenie Karnetu.
 3. Trening indywidualny odbywa się na żywo w ustalonych przez Trenera terminach.
 4. W przypadku odwołania treningu z przyczyn leżących po stronie Klienta, ustalany jest inny dogodny dla stron termin w okresie ważności Karnetu jeżeli Sprzedawca zostanie poinformowany o odwołaniu treningu 24 godzin przed ustalonym terminem treningu.
 5. W przypadku odwołania Treningu indywidualnego w terminie krótszym niż 24 godziny przed ustalonym terminem uznaje się, że trening się odbył zgodnie z harmonogramem.
 6. W przypadku odwołania treningu z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Klientowi przysługuje Trening indywidualny w innym terminie wspólnie ustalonym ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku Treningów indywidualnych jest możliwe nagranie spotkania do późniejszego odtworzenia, jednak należy to zgłosić Sprzedawcy w momencie rozpoczęcia treningu. Trening jest dostępny przez kolejne 14 dni licząc od dnia treningu.
 8. Z momentem dokonania płatności Umowę uznaje się za zawartą. Natomiast wygasa z upływem okresu na jaki została zawarta.

 

VIII. Trening grupowy

 1. W celu dokonania zakupu Treningu grupowego Klient wypełnia formularz znajdujący się na stronie.
 2. W odpowiedzi Sprzedawca przesyła wszystkie niezbędne informacje, w tym dotyczące rodzaju treningu, ceny Karnetu i czasu trwania treningu oraz zasad przetwarzania danych w związku z realizacją Umowy.
 3. Cena za Karnet wynosi 80,00 zł i obejmuje 4 kolejne treningi grupowe, chyba że na stronie oferty wskazano inaczej.
 4. Trening grupowy odbywa się na żywo w ustalonych przez Trenera terminach. W przypadku nieobecności udziału na żywo, Klient ma możliwość obejrzenia treningu w późniejszym dogodnym dla siebie terminie. Nagrania są udostępniane przez Sprzedawcę droga mailową. Wówczas nagranie jest wysyłane do Klienta na jego skrzynkę mailową. Nagrania są dostępne w Bibliotece nagrań przez okres ważności Karnetu.
 5. Z momentem dokonania płatności za Karnet uznaje się Umowę za zawartą. Po dokonaniu płatności Sprzedawca mailowo podaje hasło dostępu do Biblioteki nagrań. Dostęp do Biblioteki nagrań jest przez okres opłaconego Karnetu. W przypadku braku opłacenia Karnetu na kolejny okres Klient traci dostęp do Biblioteki nagrań.
 6. Umowa wygasa z upływem opłaconego okresu subskrypcyjnego, chyba że Klient wykupi Karnet na kolejny okres.

 

 1. Przedsprzedaży i akcje promocyjne
 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość przedsprzedaży. Wówczas termin dostawy lub dostępu zostaje podany w opisie treści lub usługi cyfrowej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać m.in. na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dana treść lub usługę online.
 4. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Sprzedawcę lub do odwołania.

 

 1. Odstąpienie od Umowy
 2. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:
 4. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym utraci on prawo odstąpienia od umowy;
 5. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 7. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
 8. konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 9. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w ust. 2 Konsument informuje Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany niniejszym Regulaminie.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Reklamacje i rękojmia
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za dostarczenie treści i usług cyfrowych zgodnej z Umową.
 3. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności ich:
 4. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 5. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 6. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niezgodnością treści i usługi z Umową.
 7. W przypadku złożenia reklamacji po raz pierwszy Konsument może domagać się
 8. naprawy lub
 9. wymiany towaru.

Dopiero, gdy naprawa lub wymiana okaże się niemożliwa lub zbyt kosztowna, Klient może żądać:

 1. obniżenia ceny lub
 2. odstąpić od umowy.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię
  i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacja należy przesłać na adres e-mail lun adres do korespondencji Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Konsument może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 7. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Konsument może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udzielaza odpowiedzi.

 

XII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży treści lub usługi cyfrowej w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym dostępu do Biblioteki nagrań ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za treść lub usługę cyfrową, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w powyższym ustępie, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 3. Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 5. Reklamacji i rękojmi,

– w zakresie ograniczonym art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

 

XIV. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym treści i usługi cyfrowe) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Serwisu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać zgodę Sprzedawcy w formie dokumentowej.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa
  do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu Umowy. Klient
  w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 4. w zakresie zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika,
 5. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania

– chyba, że w opisie Produktu postanowiono inaczej.4. Licencja, o której mowa powyżej ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta.

 1. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
 2. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
 3. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 4. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Sprzedawca informuje niniejszym, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Wojtera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Wojtera Wojterka z siedzibą w Rzeszowie (35-103 Rzeszów) ul. ul. Strzelnicza, nr 12E lok. 2, NIP: 8133314345, REGON: 180863394.
 2. Klient może kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: kontakt@annawojtera.com lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Serwisie będą przetwarzane na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia i świadczenia usług elektronicznych) a następnie obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 5. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 9. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Serwisu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 11. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 13. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 14. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Serwisu.
 15. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, MailerLite, Google, Instagram, Microsoft, Zoom itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:
 16. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 17. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 18. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://annawojtera.com/polityka-prywatnosci/

 

XVI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez konsumenta

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 5. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

 

XIIV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub innych istotnych zmian, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta drogą mailową oraz publikując je na stronie internetowej 7 dni przed ich wprowadzeniem.
 2. Do umów zawartych przed wejściem w życie aktualnej wersji Regulaminu, stosuje się zasady obowiązujące w chwili zawarcia Umowy.
 3. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1.07.2023